Ngày 8-3-2024, nữ giảng viên, chuyên viên và người lao động trong Nhà trường đã có những hoạt động ý nghĩa tại Trung tâm Thực nghiệm sản xuất Nhà trường.