1. Nhiệm vụ

- Đẩy mạnh công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh cả trực tiếp và trực tuyến (online); tăng cường khai thác hệ thống mạng xã hội và truyền thông online để hỗ trợ công tác tuyển sinh trong nhà trường;

- Tăng cường tuyển sinh trình độ CĐ, TC nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực lao động có tay nghề cao cả về số lượng, chất lượng, cơ cấu ngành, nghề và trình độ đào tạo, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội gắn với cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư; thực hiện tốt công tác tuyển sinh và đào tạo nhân rộng ở các nghề trọng điểm.

- Tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh, đào tạo đối tượng tốt nghiệp THCS vào học trung cấp và liên thông lên trình độ cao đẳng theo tinh thần Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 - 2025"[1].

- Tuyển sinh trình độ SC và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác nhằm trang bị kỹ năng nghề nghiệp cho người lao động để tăng năng suất lao động, nâng cao thu nhập, chuyển dịch cơ cấu LĐNT theo hướng công nghiệp, dịch vụ, góp phần xây dựng nông thôn mới; ưu tiên đào tạo, đào tạo lại nhân lực đáp ứng yêu cầu cách mạng Công nghiệp 4.0.

- Tiếp tục đẩy mạnh, gắn tuyển sinh với tuyển dụng, gắn với việc làm bền vững, phát huy vai trò của doanh nghiệp trong GDNN.

2. Giải pháp

a) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về GDNN; tuyên truyền, tư vấn  tuyển sinh truyền thống kết hợp với trực tuyến

- Phối hợp với các ngành, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho GDNN, đồng thời đầu tư thỏa đáng và có nhiều giải pháp phối hợp với các cơ quan truyền thông, website, mạng xã hội để tuyên truyền phục vụ cho công tác tuyển sinh và quảng bá về hình ảnh của nhà trường, cụ thể:

+ Tiếp tục tăng cường quảng bá thông tin về tuyển sinh của trường trên các trang mạng xã hội (facebook, viber, zalo....) và trên website của trường để thực hiện công tác truyền thông, tư vấn tuyển sinh online; đăng ký sử dụng dịch vụ tiếp cận đến nhiều đối tượng trên các trang mạng xã hội để dễ dàng trong việc tiếp cận và trao đổi thông tin tuyển sinh[2].

+ Số hóa các ấn phẩm truyền thông (sách, cẩm nang, thông tin, tranh ảnh, tài liệu ....) về tư vấn, hướng nghiệp, thông tin về nhà trường và hoạt động đào tạo nghề nghiệp của trường để đăng tải trên các chuyên trang tuyển sinh và các phương tiện thông tin đại chúng.

- Tăng cường thông tin về chính sách của Nhà nước đến với doanh nghiệp, nhất là các chính sách thuế cho doanh nghiệp khi tham gia hoạt động GDNN; hoàn thiện kênh thông tin (website, email, điện thoại.v.v…) về hợp tác với các doanh nghiệp; cung cấp thông tin về năng lực đào tạo, thông tin tuyển sinh của nhà trường; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu việc làm, thị trường lao động theo định kỳ.

b) Tổ chức tốt công tác tuyển sinh trong tình hình mới

- Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác tuyển sinh bên cạnh các phương thức tuyển sinh truyền thống, cụ thể[3]:

+ Đẩy mạnh việc đăng ký dự tuyển trực tuyến qua webiste của nhà trường, Trang tuyển sinh của Tổng cục GDNN và Báo Tuổi trẻ; thực hiện việc xét tuyển và thông báo kết quả trúng tuyển trên các website của trường hoặc thông qua các thiết bị di động;

+ Hướng dẫn người học đăng ký tuyển sinh online miễn phí (chọn nghề, chọn trường) trên điện thoại di động; 

- Phối hợp với doanh nghiệp cùng tham gia tuyển sinh theo nhu cầu lao động của doanh nghiệp, coi tuyển sinh của trường là tuyển dụng của doanh nghiệp.

- Tăng cường phối hợp với Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ và Sở LĐ-TB&XH trong việc chia sẻ, sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT để tuyển sinh vào học GDNN, thực hiện phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS[4].

- Tăng cường phối hợp với các Trung tâm GDNN-GDTX trong và ngoài tỉnh trong tuyển sinh theo học Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề[5].

- Tập trung triển khai thực hiện Thông tư 32/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 26/12/2018 của Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn việc hỗ trợ đào tạo nghề đối với lao động đang làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Tập trung triển khai thực hiện Quyết định 53/2015/QĐ-TTg, ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên học cao đẳng, trung cấp.

c) Gắn kết tuyển sinh, đào tạo với thị trường lao động, việc làm

- Tăng cường phối kết hợp giữa các cơ quan quản lý GDNN, việc làm, thị trường lao động ở địa phương; phối hợp chặt chẽ giữa tuyển sinh, đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo để tránh người học ra trường không có việc làm gây lãng phí cho gia đình và xã hội[6].

- Tiếp tục triển khai cơ chế 3 bên: Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp thông qua chương trình hợp tác giữa với các doanh nghiệp, có sử dụng nhiều nhân lực qua đào tạo nghề nghiệp.

- Tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận và tìm đến các doanh nghiệp trên địa bàn để đề xuất và ký kết các chương trình hợp tác, nhất là đào tạo, đào tạo lại nhân lực cho doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sau dịch bệnh.

- Chủ động và thường xuyên phối hợp với bộ phận nhân sự của các doanh nghiệp để đánh giá nhu cầu đào tạo, phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, trên cơ sở đó để triển khai các hoạt động đào tạo phù hợp.

 


[1] Kế hoạch số 04/KH-SGDKHCN, ngày 27/02/2019 của Sở Giáo dục, Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu triển khai thực hiện Đề án Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018 – 2025 trên địa bàn Bạc Liêu.

[2] Công văn số 1819/TCGDNN-ĐTCQ, ngày 11/08/2020 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về việc tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại.

[3] Công văn số 87/CĐKTKT-PĐT, ngày 03/06/2020 của Hiệu trưởng nhà trường về việc hướng dẫn công tác tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh năm 2020

[4] Công văn số 2744/ LĐTBXH-TCGDNN, ngày 23/07/2020 của Bộ Lao động – Thương bình và Xã hội về việc  tăng cường chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh trung cấp, cao đẳng năm 2020.

[5] Công văn số 2857⁄BGDĐT-GDTX, ngày 31/07/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức dạy Chương trình GDTX cấp THPT kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở GDTX.

[6] Công văn số 886/ TCGDNN-ĐTCQ, ngày 24/04/2020 của Tổng cục Giáo dục Nghề nghiệp về việc đẩy mạnh gắn kết giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp.